PMLN5275 - Tai nghe hạng nặng với Microphone cần, giảm ồn 24dBPMLN5275 - Tai nghe hạng nặng với Microphone cần, giảm ồn 24dB

PMLN5275 – Tai nghe hạng nặng với Microphone cần, giảm ồn 24dB

Mô tả
Tai nghe hạng nặng với Microphone cần dài, giảm ồn 24dB

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT